پایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و ارتباط آن با تغییرات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز دشت بجستان)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (764.79 K)
نویسندگان
1دانشگاه یزد
2دانشگاه یزد-دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
3دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده
در آستانه قرن حاضر رخدادهایی در مقیاس جهانی باعث شده تا مسائل و مشکلات جدیدی فرا روی مدیریت آب کشور قرار گیرد. میزان پایین نزولات جوی در کشور ایران که بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است، باعث گردیده که در مجموع به لحاظ آب و هوایی رژیمی خشک و نیمه‌خشک همواره در این بخش از جهان حاکم باشد. با توجه به این امر، لزوم بررسی هر چه بیشتر منابع آب، به ویژه منابع آب زیرزمینی، اجتناب ناپذیر است. استفاده از شاخص‌های خشکسالی نیز در تصمیم-گیری مدیران و برنامه‌ریزان جهت مدیریت منابع آب زیرزمینی و تاثیری که براین منابع می‌گذارد؛ به‌ویژه در مناطق خشک؛که منابع آب زیرزمینی که تنها منبع تامین آب می‌باشد، بسیار حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر با بررسی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های خشکسالی؛شاخص استاندارد بارش(SPI) ارتباط بین مقادیر این شاخص با تغییرات سطح آب زیرزمینی بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که در سال‌های با بارندگی کمتر، مقدار این شاخص کاهش یافته و در عین‌حال افت سطح آب زیرزمینی به صورت همگام با کاهش بارندگی، در این منطقه اتفاق می‌افتد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله