بررسی امکان استفاده از مخلوط‌های خاک و سیمان برای ساخت بند های خشکه چین
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (984.24 K)
نویسندگان
1کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
2پژوهشگر تحقیقات مهندسی رودخانه وسواحل
3عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
4بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خوزستان
چکیده
با توسعه پروژه‌های حفاظت خاک و آبخیزداری برای انجام بندهای خشکه چین در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور همواره تهیه و حمل سنگ علاوه بر هزینه های زیاد، موجب تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و تشدید فرسایش خاک در دیگر مناطق حوضه می‌شود. خاک و سیمان چندین دهه است که به عنوان مصالح مناسب و ارزان در پروژه‌های عمرانی استفاده شده است لذا این پژوهش به منظور بررسی امکان استفاده از مخلوط‌های خاک و سیمان به عنوان جایگزین سنگ برای ساخت بند‌های خشکه‌چین انجام شد. خاک و آب مورد استفاده از بالادست سد کرخه تهیه شد. آزمایش‌های مشخصات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک و آب انجام شد. نمونه‌های مختلف خاک-سیمان با 7، 9 ، 11 و 13 درصد سیمان نسبت به وزن خشک خاک و به روش آشتو اصلاحی ساخته شد. آزمایش‌های مختلف مقاومت فشاری و تر و خشک شدن طبق استاندارد‌های ASTM انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش سیمان موجب افزایش مقاومت و بهبود دوام مخلوط می‌شود و حداقل مقاومت‌های لازم از نظر ضوابط و استاندارد‌های مختلف برای کاربرد در پروژ‌های عمرانی بدست آمد. لذا امکان استفاده از خاک و سیمان با استفاده از خاک حاصل از خاکبرداری محل اجرای سازه به عنوان جایگزین سنگ برای ساخت بندهای خشکه چین وجود دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله